Δελτίο Τύπου – Στρατηγική Σύμπραξη για την Κοινωνική Υγεία

Στρατηγική Σύμπραξη για την Κοινωνική Υγεία

μεταξύ της Δύναμης Ζωής και του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας

Η σύμπραξη έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της τεχνογνωσίας για την οικοδόμηση μιας επιδραστικής και βιώσιμης πολιτικής στρατηγικών και κοινωνικών επενδύσεων (strategic and social investments) σε δράσεις που συνδυάζουν την συμβατική κοινωνική πολιτική και την κοινωνική καινοτομία στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας και πρόνοιας με κοινωνικό συντελεστή – δράσεις που θα έχουν μετρήσιμο και θετικό αποτέλεσμα για την προσιτότητα στις υπηρεσίες υγείας σε τοπικό επίπεδο, την προώθηση της υγείας στην εργασία, τη διαμόρφωση υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, την αποτροπή των εργατικών ατυχημάτων και την αποφυγή της ευαλωτότητας και της νοσηρότητας που σχετίζονται με την εργασία ή την ανεπάρκεια των υποδομών υγείας, συνδέοντας την ιδέα της κοινωνικής συνοχής με την υγεία και την φροντίδα στην Ελλάδα. Επίσης, επιδιώκεται η οικοδόμηση εσωτερικής επιχειρησιακής ικανότητας για τη διεκδίκηση ποιοτικών χρηματοδοτήσεων από εθνικούς φορείς και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα μπορούν να υποστηρίξουν το ως άνω επενδυτικό όραμα μέσα από πρωτοβουλίες κοινωνικής καινοτομίας (social innovation).

Για την ευόδωση των σκοπών της Στρατηγικής Σύμπραξης, η ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ συνεργάζονται για τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων ενημέρωσης και αμοιβαίας ανταλλαγής τεχνογνωσίας, όπου στελέχη τους, καθώς και προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες υψηλού κύρους, αναλύουν τις αναδυόμενες ευκαιρίες σε τομείς ενδιαφέροντος με ορατή προστιθέμενη αξία για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας, την Εκκλησία και τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και τους τελικούς ωφελούμενους των υπηρεσιών τους, με έμφαση σε συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Επίσης, τα δύο μέρη συντάσσουν επιστολές επικοινωνίας και κείμενα πολιτικής προς θεσμικούς και κοινωνικούς εταίρους στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ευαισθητοποίησή τους σε ζητήματα ενδιαφέροντος του οικοσυστήματος της κοινωνικής καινοτομίας στην Ελλάδα και την υπεύθυνη ενημέρωσή τους σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της εδώ διαλαμβανόμενης συνεργασίας.